Magazynek do Hammerli X-Esse .22 LR - 10 nabojowy (2742990) - Kaliber.pl