Uchwyt magazynka FAB MTH (Horyzontalny) - Kaliber.pl